S cieľom uľahčiť používateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Kliknutím na tlačidlo "OK" súhlasíte s použitím preferenčných, štatistických aj marketingových cookies pre nás aj našich partnerov. Funkčné cookies sú v rámci zachovania funkčnosti webu používané počas celej doby prehliadania webom. Podrobné informácie a nastavenia ku cookies nájdete tu.
Ok
+421905387327

OBĽÚBENÉ

naša cena 3,30 Euro
skladom
naša cena 5,90 Euro
skladom
naša cena 5,99 Euro
skladom

» Reklamačný poriadok
Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok internetového obchodu www.belledecor.sk

upravujúci podmienky reklamácie medzi prevádzkovateľom internetového obchodu (predávajúcim) a objednávateľom (kupujúcim)

Úvodné ustanovenia

Prevádzkovateľom (predávajúcim) internetového obchodu www.belledecor.sk je:

Helena Jančovičová
Vajanského 4611/15B
95501 Topoľčany
IČO: 36 887 471
DIČ:1032499413

Adresa pre poštový styk, vrátane zaslania tovaru pri reklamácii:

Helena Jančovičová - Belle Decor
Vajanského 4611/15B
95501 Topoľčany

Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru.

Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru Kupujúcim. Záručná doba je 24 mesiacov s výnimkami stanovenými Zákonom. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru začína plynúť nová záručná doba. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie v dôsledku nesprávneho používania tovaru, nedostatočného alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku nesprávneho skladovania alebo manipulácie jednoznačne vedúcej k poškodeniu výrobku, najčastejšie pádu, či akéhokoľvek poškodenia kupujúcim alebo treťou osobou. Záruka sa tiež nevzťahuje na opotrebovanie veci spôsobené jej obvyklým používaním.

Upozorňujeme našich zákazníkov, že náš tovar je vyrobený z prírodných materiálov, z veľkej časti patinovaný, prípadne v štýle ošúchanej elegancie Shabby chic a teda drobné nedokonalosti, hrče alebo prasklinky nie sú vadou ale očakávanou vlastnosťou týchto produktov. Tovar, ktorý je označený "Shabby Chic" alebo "patina" je povrchová úprava, ktorá imituje použitý vzhľad (used-look), ktorý je želanou vlastnosťou tohto tovaru.

Reklamáciou na účely tohto reklamačného poriadku sa rozumie právo uplatnené kupujúcim počas Záručnej lehoty, plynúce zo zodpovednosti predávajúceho za chyby dodaného tovaru, ktorým sa požaduje určitá náprava alebo náhrada za chybné plnenie, resp. neplnenie predmetu zmluvy.

Kontrola tovaru pri prevzatí

Kupujúcemu odporúčame pri prevzatí tovaru dôkladne skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru skontrolovať obsah zásielky a spísať s prepravcom protokol o zistených chybách spôsobených počas prepravy.

V prípade, že k takejto situácii došlo, ihneď nás kontaktujte. Ak kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu bez spísania protokolu o zistených chybách s prepravcom, predávajúci z tohto dôvodu neuzná prípadné neskoršie reklamácie. Po prevzatí zásielky sú ďalšie reklamácie ohľadom poškodenia zásielky riešené s dopravcom.

Kupujúcemu odporúčame aj po prevzatí tovaru bez odkladu prekontrolovať obsah zásielky a prípadné závady hlásiť prepravcovi ihneď, najneskôr do 24 hodín od doručenia zásielky. Je dôležité, zachovať zásielku v pôvodnom stave vrátane obalov a výplní.

Ďalšie informácie k prevzatiu a kontrole tovaru sú uvedené v časti Preberanie zásielky

Postup vybavovania reklamácie

V zmysle tohto RP môže oprávnená osoba uplatniť reklamáciu písomne alebo elektronickou poštou. Z reklamácie musí byť zrejme najmä:

- kto reklamáciu podáva (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu)
- predmet reklamácie, prípadne čoho sa objednávateľ domáha
- komu je reklamácia adresovaná
- účet kupujúceho, na ktorý má byť vrátená cena reklamovaného tovaru
- dátum podania reklamácie
- podpis kupujúceho alebo oprávnenej osoby spolu so Splnomocenstvom

Reklamácia poškodeného alebo chýbajúceho tovaru musí byť uplatnená bezodkladne od zistenia poškodenia.

K reklamácii musí byť spolu s požadovanými dokladmi priložený aj tovar, ktorý je predmetom reklamácie. Tovar, ktorý je predmetom reklamácie, musí byť kompletný, v pôvodnom obale, s priloženým dokladom o kúpe. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom reklamácie znáša kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru predávajúcim.

Kupujúci je povinný v reklamácii čo najvýstižnejšie popísať chybu, pre ktorú tovar reklamuje.

V prípade podania reklamácie Oprávnenou osobou v mene objednávateľa musí byť k reklamácii priložené plnomocenstvo na zastupovanie objednávateľa vo veci reklamácie.

Ak reklamácia neobsahuje vyššie uvedené náležitosti bude považovaná za neoprávnenú.

Chyba tovaru a nároky vyplývajúce z chýb tovaru musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.

Reklamovať je možné len tovar zakúpený u predávajúceho a úplne zaplatený.

Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.

Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Objednávateľ vydá klientovi o vybavení reklamácie písomný doklad. Celková suma za uznanú reklamáciu za tovar, ktorý bol vrátený predávajúcemu v súlade s týmto reklamačným poriadkom, bude prevedená na účet kupujúceho, uvedený v reklamácii, a to do 14 dní odo dňa uznania reklamácie.

Uplatnením reklamácie sa rozumie deň uplatnenia reklamácie objednávateľom. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje:

- pri poštových zásielkách - deň doručenia reklamácie do sídla predávajúho

- pri doručení elektronickou poštou - deň doručenia elektronickej poštovej správy na adresu alektronickej pošty predávajúceho.

Plynutie lehoty na vybavenie reklamácií je pozastavený v prípade, ak predávajúci nedostal všetky podklady potrebné pre vybavenie reklamácie (časti tovaru, iných podkladom apod.). Predávajúci je povinny vyžiadať si doplnenie dokladov od kupujúceho v najkratšej možnej dobe. Lehota je od tohto dátumu pozastavená až do dodania vyžiadaných podkladov kupujúcim.

Ostatné právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim výslovne neupravené týmto RP sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami jednotlivých zmlúv uzavretými medzi predávajúcim a kupujúcim, príslušným ustanoveniami Obchodných podmienok internetového obchodu www.belledecor.sk a príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisom platných na území Slovenskej republiky, a to v tomto poradí.

Alternatívny spôsob riešenia sporov

Vážený spotrebiteľ, ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu e-mailovú adresu: belledecor@belledecor.sk

Ak Vám odpovieme na túto ýiadosť zamietavo alebo neodpovieme do 30 od jej odoslaniu na uvedenú e-mailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s naším riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č.102/2014 a Zákona č.391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

Návrh môžete podať spôsobm určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Zoznam subjekotv alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s . Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú inšpekciu je: ars@soi.sk

Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:

- ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20€

- ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia a podobne

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platormy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na:https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť 01.02.2016. Predávajúci je oprávnený kedykoľvek zmeniť RP aj bez predchádzajúceho upozornenia. Zmena RP je platná dňom jej zverejnenia na stránke internetoveho obchodu www.belledecor.sk.

Tento RP upravuje právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti predávajúceho za chyby tovaru zakúpeného prostredníctvom inernetového obchodu www.belledecor.sk, ako aj úpravu práv a povinností zmluvných strán s tým súvisiacich. Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje Kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti a Kupujúci spotrebiteľ.

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

NzIwMD